2018 aasta jaanuaris viisime koostöös Kantar Emor teabe- ja konsultatsiooniettevõttega läbi Human 2.0 õppeprogrammi (praegune Practical Consciousness) rahulolu-uuringu.

Uuringu põhieesmärgiks oli mõõta Human 2.0 ettevõtte poolt pakutava õppepgrammi tõhusust, sh uurida erinevate Practical Consciousness’i (endine Teadliku Muutuse Kunst) kursuste mõju ja püsiva muutuse kohta, mida kursustel õpitu on kursuste läbinute ellu toonud. Uuringus osales enam kui 630 Practical Consciousness’i I-V kursuste läbinut üle Eesti.

Practical Consciousness’i kursustest on kõige enam läbitud I-st ja II-st kursust. Hinnang Practical Consciousness’i koolitusele võrreldes teiste koolitustega on vastanute tagasiside põhjal võrdlemisi positiivne ning suureneb iga kõrgema kursuse lõikes. Enamuse kursustel osalejate jaoks vastasid kursused nende ootustele või ületasid ootusi. Koolituselt saadud teadmiste ja oskuste kasutatavust igapäevategevustes/argielus hindas praktiliseks üle 80% osalenutest ning iga kõrgema kursuse tasemega tõusevad kursuste praktilisuse hinnangud. Üle poole vastanutest kasutab koolitusel õpitud teadmisi ja tehnikaid peaaegu iga päev või tihemini.

Umbes 2/3 kursuste läbijatest soovitaks Practical Consciousness’i koolitust kõigile. Kursuse kõige suuremaks mõjuks võib pidada enesejuhtimise võime paranemist, õnnelikkust, üldise elukvaliteedi tõusu ning stressitaseme langust.

Ajendus osalemiseks Practical Consciousness’i koolitustel

Rahulolu-uuringust selgus, et peamiseks ajendiks kursustel osalemiseks oli vajadus lahendada elus tekkinud probleeme – depressioon, lein, üleüldine eluga hakkamasaamine jne. Lisaks tõid vastajad välja üleüldist huvi ja uudishimu kursusel õpetatud teemade ja tehnikate vastu, enesearendamist, kursuste soovitamist sõprade/tuttavate poolt ning reklaami meedias. Ajendiks oli ka Ingvar Villido kui isik, kes on kogenud ja mitmekülgne lektor.

Vastanute poolt välja toodud ajendid osalemiseks:

“Hakkama saada oma emotsioonidega ja tundma õppida oma sisemaailma. Et oleks kergem elu ja ise juhtida oma elu.”

“Ingvar Villido avatud loengud, teiste positiivne tagasiside.”

“Soov stressirohketes töösituatsioonides paremini toime tulla ja rohkem energiat säästa.”

“Soov oma elu teadlikumalt elada.”

“Nägin, kui positiivselt see teistele inimestele mõjus.”

“Käitumismustrite mõistmiseks ja muutmiseks.”

  • 55% vastanutel on langenud sterssi tase

  • 53% vastanutel on elukvaliteet märgatavalt paranenud

  • 26% vastanutel ei ole enam negatiivseid emotsioone

55%
26%
53%

Igapäevaselt kasutatavad praktilised teadmised

Enamuse kursustel osalejate jaoks ületasid kursused nende ootusi või olid kursused ootuspärasel tasemel ning planeerivad osaleda järgmise taseme kursusel. Eelistatuimate järelõppe vormidena tõid vastanud esile osalemise kursuse lisapäeval.

Kursustel õpitud teadmisi ja oskusi peetakse väga praktiliseks, mida saab igapäeva tegevustes edukalt kasutada. Kõige praktilisemaks peavad õpitut V kursusel osalenud vastajad. Ligi 60% vastanutest praktiseerib tehnikaid igapäevaselt või peaaegu iga päev ning vaid 8% ei kasuta antud tehnikaid üldse.

Kõige rohkem kasutatakse igapäevaselt, mitmeid kordi päevas õpitud teadmisi ja oskuseid mineviku ja tuleviku probleemidest vabanemiseks, stressist vabanemiseks, keskendumisvõime parandamiseks ning heaolu taastamiseks. Kõige vähem kasutatakse tehnikaid haiguste leevendamiseks, mida 30% vastajatest ei tee üldse. Keskmisest rohkem kasutavad õpitud tehnikaid mehed. Tipp- või keskastmejuhid nt stressist vabanemiseks, ettevõtjad ja naised heaolu taastamiseks. Samuti on tehnikate kasutamine suurem nende hulgas, kes on just hilisemad kursusel osalejad, ehk läbinud koolituse viimase 6 kuu jooksul.

Kursuste kõige suuremaks mõjuks võib pidada enesejuhtimise võime paranemist, õnnelikkust, üldise elukvaliteedi tõusu ning stressitaseme langust. Üldise elukvaliteedi tõusu puhul pidasid vastajad ennekõike silmas paremat arusaama ning kontrolli enda ning oma emotsioonide üle ning rahu, rahulolu ja õnnelikkustunnet. 1/4 inimestest on leidnud, et neil ei ole enam negatiivseid emotsioone.

Kõige tihedamini kasutatakse koolitusel õpitud teadmiseid ja oskuseid keskendumisvõime parandamiseks. 68% vastanutest kasutab teadmiseid ja oskuseid konfliktsituatsioonist väljumiseks.

Tagasiside koolituse mõjul elus toimunud suurimatest muutusest

“Aru saamine teadlikkusest. Nüüd oskan teadvele tulla koheselt. Püsivamad muutused toimusid ca 3-4 kuud peale koolituste täielikku läbimist, kui elu muutus ka oluliselt probleemivabamaks. Seega tekkis ka rohkem aega. Asjad saavad kiirelt tehtud ja ebaolulised asjad jätan teadlikult kõrvale.”

“Leian elus rohkem positiivset, ega lase negatiivsusel ennast segada.”

“Depressioon on taandunud. Nö madalaid perioode pole enam. Ühtlane, stabiilne seisund on kasvanud alates esimesest Practical Consciousness kursusest poolteist aastat tagasi.”

“Ma ei lähe enam närvi nii, et ma ei suuda oma emotsioone kontrolli all hoida. Olen rahulikum, tasakaalukam, ei satu konfliktidesse. Suudan paremini keskenduda ja uusi asju selgeks õppida ja meelde jätta. Saan tegelikkusest paremini aru, ei mõtle enam asju ise välja, st olen päris elu suhtes realistlikum. Tajun teiste inimeste tundeid, motiive paremini.”

“Elu on nende teadmiste rakendamisel ülilihtne. Samuti tunnen tervisliku seisundi paranemist.”

Kokkuvõte

Practical Consciousness’i koolitust ja selle erinevaid kursusi saab kokkuvõttes pidada väga edukaks. Seda peegeldab ennekõike osalejate kõrge rahulolu koolituste tasemega ning kõrge osalus järgnevate tasemete kursustel. Kõrge on ka protsent nende seas, kes planeerivad järgnevatel kursustel osaleda.

Õpitud teadmisi ja tehnikaid peetakse vägagi praktiliseks, sealjuures veidi üle kolmandiku vastajatest kasutab antud teadmisi igapäevaselt. Koolituse kõrget taset näitab ka asjaolu, et osalejad on Practical Consciousness’i hinnanud teiste koolitustega võrreldes palju positiivsemaks ning 66% soovitaks antud koolitust edasi kõigile.

90%

Rahulolu koolituste tasemega

80%

Koolituste praktilisus

74%

Hinnatud positiivsemaks võrreldes teiste koolitustega

66%

Soovitavad teistele

Practical Consciousness’i meetod kuulub Ingvar Villido poolt loodud isikliku arengu programmi. Programm võimaldab omandada uued põhioskused oma elukvaliteedi iseseisvaks tõstmiseks. Programmis õpitakse kasutama teadvustamist oma igapäevaelu põhilise juhtiva vahendina, avastatakse oma tegelik identiteet – Tõeline Mina, õpitakse iseseisvalt vabanema kahjulikest harjumustest, emotsioonidest ja mõtetest, et olla loov, tegus ja efektiivne. Alates 2012. aastast on Practical Consciousness’i kursused toimunud ka Eestist väljaspool – Brasiilias, Saksamaal, Venemaal, USA-s jt riikides. Vaata meetodi kohta lähemalt siit.

Jaga seda postitust!

Lisa kommentaar

Seonduvad postitused