Privaatsusteade

Kehtib alates 01.02.2022.a.

Practical Consciousness SA

Veebilehed practicalconsciousness.com, ee.practicalconsciousness.com ja ingvarvillido.com

Mis on Practical Consciousness SA?

Practical Consciousness SA on Eestis asutatud sihtasutus (registrikood 90015413, aadress Taevasmaa tee 2, Aruvalla, Rae, 75320 Harjumaa), mille eesmärgiks on aidata kaasa humaansuse kasvule maailmas Ingvar Villido Ishwarananda “Practical Consciousness” meetodi edasiandmise kaudu (edaspidi: „sihtasutus“ või „meie“).

Käesolevas privaatsusteates on sihtasutus sinu isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb isikuandmeid vastavalt käesolevas dokumendis toodule.

Sihtasutus on Eestis ametlikult registreeritud täiskasvanute täienduskoolitusasutus.

Mis on Privaatsusteade?

Käesolev privaatsusteade (edaspidi: „privaatsusteade“) kehtib kõikidel juhtudel, kui oled kasutanud või kasutad füüsilise isikuna (edaspidi: „sina“) meie tooteid ja teenuseid või veebilehti practicalconsciousness.com või ee.practicalconsciousness.com või ingvarvillido.com (edaspidi: „veebileht“) ning veebilehe kaudu pakutavat sisu, samuti kui oled tundnud huvi sihtasutuse poolt pakutava vastu ja edastad sel põhjusel meile oma andmed (nt liitud uudiskirjaga vms).

Privaatsusteade kohaldub sinu isikuandmete töötlemisele ning isikuandmed on sinu kui füüsilise isiku kohta otseselt või kaudselt käivad andmed (edaspidi: „andmed“).

Privaatsusteade annab sulle teavet järgneva kohta:

 • milliseid sinu andmeid me kogume ja töötleme;
 • kuidas me sinu andmeid kogume;
 • millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me sinu andmeid töötleme;
 • kuidas me sinu andmeid kaitseme;
 • kui kaua me sinu andmeid säilitame;
 • kes saavad lisaks meile töödelda sinu andmeid;
 • millised õigused sul on seoses oma andmete töötlemisega ja kuidas neid õiguseid kasutada.

Mida see Privaatsusteade ei hõlma?

Privaatsusteade ei kehti sinu andmete töötlemisele teiste ettevõtete poolt, kui sa kasutad nende teenuseid või veebilehti, isegi juhul, kui sa kasutad neid meie veebilehe kaudu. Nende teiste ettevõtete andmete töötlemisele kehtivad nende ettevõtete poolt kehtestatud reeglid.

Kuidas me andmeid töötleme?

Töötleme andmeid kooskõlas Privaatsusteate, Euroopa Liidus kehtiva isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega ja sihtasutuse tegevusvaldkonnale kehtivate Eesti õigusaktidega (sh. nt täienduskoolitusasutusena vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele).

Milliseid andmeid me töötleme?

Teenuste osutamiseks või toodete müügiks palume sul edastada meile muuhulgas järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi, esindaja ja kontaktisiku nimi äriühingu või asutuse puhul;
 • isikukood/registrikood/sünniaeg;
 • ametikoht
 • elukoht/asukoht (Linn, Riik või aadress);
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress).
 • keel

Lisaks säilitame ja töötleme seoses teenuste osutamisega, toodete müügiga ja veebilehe (sh e-poe) pakkumisega järgmiseid andmeid:

 • eelpool nimetatud andmed;
 • sisse logimiseks ja isiku elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (nt IP-aadressid, küpsised);
 • meievaheline kirjavahetus;
 • info sihtasutuse poolt pakutavate teenuste kasutamise ja kursustel osalemise kohta (nt millistel TMK kursustel oled osalenud);
 • statistilised demograafilised andmed (nt vanus, sugu, amet, elukoha linn ja riik);
 • kauba kätte toimetamiseks vajalikud andmed (nt sobiv pakiautomaat, tarneaadress jms);
 • sinu makse teostamiseks vajalikud andmed (nt maksja nimi, maksesumma, saaja nimi, maksja IBAN-ide nimekiri, e-posti aadress, aadress, IP-aadress jms);
 • tellimustega (sh pooleli jäänud tellimustega) seotud andmed (nt ostukorvi lisatud kauba andmed, makseandmed jms).

Veebilehe (sh e-poe) pakkumisega seoses kogume ja kasutame järgmiseid andmeid:

 • meie veebilehe, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info (nt milliselt lehelt veebilehele siseneti jms);
 • andmed sisu ja reklaamide isikupärastamiseks;
 • andmed sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks;
 • ostja kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave ostja huvialade kohta, nt Google Analytics´i andmed, Facebook´ilt saadavad andmed jms).

Veebilehe ingvarvillido.com kaudu pakutava Ask Ingvar teenuse arendamisega ja teenuse osutamisega seoses kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

 • kasutaja ees- ja perekonnanimi;
 • kasutaja kontaktandmed (e-posti aadress jms);
 • kasutaja poolt sisestatud küsimus, s.t. kogu küsimuse esitaja poolt sisestatud info ja tekst, välja arvatud väga isiklik või tundlik info (nt tervise andmed jms, mida me ei säilita ja/või kustutame).

Veebilehe ingvarvillido.com kaudu pakutavate, Practical Consciousness raamatuga seotud teenuste (tasuta lisamaterjalide allalaadimise ja online-tugiliini kasutamise võimaldamine jms) arendamisega ja teenuste osutamisega seoses, samuti turunduslikul eesmärgil, kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

 • kasutaja ees- ja perekonnanimi;
 • kasutaja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress jms);
 • Selleks, et anda tuge seoses Practical Consciousness raamatuga, kasutaja esitatud küsimused, selgitused, vastused jne, st kasutaja poolt tugiteenuse kaudu meile edastatav tekst ja teave, välja arvatud väga isiklik või tundlik teave (nt tervisega seotud andmed), mida me ei salvesta ja/või kustutame.

Toodete ja teenuste arendamiseks ja pakkumiseks (nt veebilehe kaudu kursuste, loengute jms salvestiste ning audio- ja videomaterjalide pakkumiseks jms) salvestame ja töötleme kursuste, loengute jms audio- ja videomaterjale ning osalejate tagasisideankeetidesse märgitud andmeid. Kui meil ei ole selleks nõusolekut, ei salvesta me nendel sündmustel osalejaid äratuntaval viisil.

Millal ja kuidas me sinu andmeid kogume?

Pakume oma veebilehe kaudu erinevaid tooteid ja teenuseid (nt veebipõhine klienditeenindus, kursused, loengud jne). Seetõttu sõltub sinu kohta kogutav teave konkreetsetest teenustest, toodetest või e-kanalist, mida sa kasutad ja milliseid andmeid on meil vaja nende pakkumiseks töödelda (nt teenuse tellimisel ja kasutamisel, kasutajaks registreerumisel jne). Kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Kogume sinu andmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • edastad meile andmeid näiteks siis, kui suhtled meiega või oled meiega lepingulises suhtes, st. ostad meie tooteid, teenuseid või registreerud teenuste kasutajaks, osaled meie loengutel, kursustel jne, liitud meie uudiskirjaga, vastad meie kliendirahulolu uuringule, võtad meiega ühendust, et saada teavet jne;
 • sinuga seotud andmed tekivad meie IT-süsteemides, kui kasutad meie tooteid ja teenuseid, veebilehte (sh e-poodi) ja muid e-kanaleid jne;
 • loome tuletatud andmeid sinu andmete põhjal, nagu kasutajaprofiilid, analüütilised turunduslikud andmed ja järeldused, mis põhinevad automatiseeritud analüütilistel otsustel sinu võimalike eelistuste ja huvide kohta (nt Google Analytics);
 • saame sinu andmeid muudest allikatest, nagu teised teenusepakkujad, avalikult kättesaadavad registrid, riigiasutused (nt rahvastikuregister), pangad, võlausaldajad (krediidikontrolliks ja maksevõime hindamiseks) jne.

Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me andmeid töötleme?

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Lepingu täitmise õiguslikul alusel:

 • teenuste ja toodete pakkumiseks sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • kliendisuhte haldamiseks;
 • teenustele ja toodetele ligipääsu võimaldamiseks, sh veebilehe vahendusel.

Meie õigustatud huvi õiguslikul alusel:

 • teenuste ja toodete kvaliteedi tagamiseks;
 • tehingute ja kliendisuhtluse tõendamiseks ja sihtasutuse õiguste teostamiseks (sh võla nõudmiseks);
 • lisateenuste pakkumiseks;
 • otseturustuseks (nt kui oled liitunud uudiskirjaga, et saata sulle e-posti teel teateid tulevaste sündmuste ja pakkumiste kohta) ja muul turunduslikul eesmärgil (nt turunduslikuks analüüsiks sinu kui kliendi või kasutaja vajaduste ja eelistuste selgitamiseks jms);
 • kliendirahulolu uuringute ja statistika tegemiseks;
 • veebilehe ja selle teenuste pakkumiseks.
 • seoses koolitustega tõendite väljastamiseks;

Seadusest tuleneva kohustuse alusel:

 • raamatupidamiseks ja andmete edastamiseks selleks õigusi omavatele riigiasutustele jms.
 • seoses koolitustegevusega täiskasvanute koolituse seaduse nõuete täitmiseks ja vastavate andmete edastamiseks Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Kas peale meie on veel osapooli, kes võivad sinu andmeid töödelda?

 • Me võime sinu andmeid edastada isikuandmete kaitse õigusaktidega lubatud ja/või nõutud ulatuses ning kooskõlas nende õigusaktide nõuetega. Seda üksnes juhul, kui selleks on põhjendatud vajadus ja ainult nendele andmete saajatele, kes kohustuvad meie ees andmeid nõuetekohaselt kaitsma.Võime vajadusel volitada oma lepingupartnereid sinu andmeid meie nimel töötlema. Meie partnerid võivad andmeid töödelda üksnes meiega sõlmitud kirjalikus andmekaitse lepingus fikseeritud eesmärkidel ja volituste piires meie juhiste kohaselt ja ulatuses, mis on vajalik meie vahel sõlmitud lepingust neile tulenevate kohustuste täitmiseks.Kui kasutame oma partnereid, hoolitseme selle eest, et nad tegutseksid kooskõlas privaatsusteatega.Meie peamised partnerid on meie sidusorganisatsioonid:
  • Human OÜ on Practical Consciousness kaubamärgi ja õpetuse intellektuaalse omandi litsentsiandja. Vastavalt sihtasutuse ja Human OÜ vahel sõlmitud andmetöötluslepingule on mõlemad andmete töötlemisel kaasvastutavad töötlejad, mis tähendab, et nii Human kui Sihtastutus vastutavad ühiselt sinu isikuandmete töötlemise eest ning Human OÜ töötleb andmeid samuti käesolevas privaatsusteates toodu kohaselt.

  MTÜ Lilleoru on mittetulundusühing, mis korraldab ja hooldab meie Practical Consciousness Eesti kooli füüsilist kohta ja keskust Lilleorus, Aruvalla külas, Rae vallas, Harjumaal. MTÜ Lilleoru on meie volitatud andmetöötleja, kes võib sinu andmeid töödelda meiega sõlmitud andmetöötluslepingu alusel. Lilleoru MTÜ privaatsuspoliitika on tutvumiseks kättesaadav veebilehel lilleoru.ee .

Me võime edastada sinu andmeid ka:

 • seoses elektroonilise identimisega identifitseerimisteenuse osutajatele;
 • seoses sinu maksetega meile (meie volitatud makseteenuse pakkujad ja andmetöötlejad on Montonio Finance, https://montonio.com/legal/privacy-policy
  ja Fienta Ticketing, https://fienta.com/help/privacy);
 • online teeninduse pakkumiseks (Support line, Chat) meie volitatud andmetöötlejale User.com´ile https://user.com/en/privacy-policy/.
 • muudele isikutele (nt. TYPEFORM, S.L typeform.com, sinu tagasisideankeedi säilitamiseks jne) sinu nõusolekul, mille oleme saanud seoses konkreetse teenuse või eesmärgiga;
 • võime esitada inkassofirmadele andmeid võlgnike kohta ulatuses, mis on vajalik inkasso algatamiseks ja sundtäitmiseks;
 • õigus-, auditi- ja muude eriteenuste osutajatele jne;
 • seoses ühinemiste ja ülevõtmistega ning erinevate äritehingute ja võõrandamistega;
 • muudel seadusega kehtestatud või lubatud alustel.

Täpsemat infot oma andmete edastamise ja meie volitatud andmetöötlejate kohta (nt nimed ja asukohad jne) saate küsida, kirjutades meile aadressil info@pconsciousness.school.

Mida me teeme andmete kaitsmiseks ning privaatsuse tagamiseks?

Tagame, et kõik kogutavad andmed on konfidentsiaalsed ja kaitstud ning sihtasutus ei edasta, müü ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele ilma õigusliku aluseta (nt kui meil on selleks sinu nõusolek või juhul kui oleme selleks kohustatud või õigustatud seaduse kohaselt jne). Tagame töödeldavate andmete õigsuse ja turvalisuse.

Samuti vastutad sina enda poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

Veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele või teenuste juurde. Nende veebilehtedel ja teenustel on omad privaatsuspõhimõtted. Sihtasutus ei vastuta kolmandate isikute privaatsuspõhimõtete ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning me soovitame teil tutvuda eraldi iga kolmanda isiku privaatsuspõhimõtetega enne kui veebilehte või teenust kasutama hakkate.

Kuidas tagame andmete turvalisuse?

Rakendame selleks vajalikke IT-tehnilisi, organisatoorseid ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta andmeid kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu alusetu või ebaseadusliku töötlemise eest.

Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult kindlatel, selleks volitatud isikutel. Kõiki andmeid käsitletakse meie ettevõttes kui konfidentsiaalset infot.

Sihtasutus ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest sinu enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning nende turvalisuse eest.

Mida sa ise pead tegema oma andmete kaitsmiseks?

Andmete turvalisuse tagamiseks tuleb sul kasutada meie veebilehte hoolsalt ning turvatud seadmetega (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms).

Sinu, sinu seadme või meie veebilehega seotud kasutajatunnused, salasõnad, paroolid, samuti ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID PIN-koodid tuleb hoida saladuses ja kaitstuna.

Ole teadlik ja arvesta sellega, et me ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutavad võimalike negatiivsete tagajärgede eest juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt sinu enda poolt eeltoodud turvalisuse nõuete täitmata jätmisest.

Kas edastame andmeid väljapoole Euroopa Liitu?

Üldjuhul töötleme andmeid Euroopa Liidu piires, kuid mõningatel juhtudel edastatakse need ja töödeldakse (sh säilitatakse) neid riikides, mis asuvad väljaspool ELi (nt otseturunduse teenuse osutajad). Üksikasjalikuma teabe saamiseks andmete edastamisest väljapoole EL-i võta palun meiega ühendust e-posti aadressil info@pconsciousness.school.

Kuidas kasutame sinu kontaktandmeid turunduslikul eesmärgil?

Kui oleme saanud seoses oma teenuste osutamise või toodete müügiga sinu kontaktandmed, võime saata sulle oma toodete või teenuste pakkumisi kas postiga, e-postiga või SMS-iga kui sa ei ole meile seda keelanud. Samuti võime edastada sihtasutuse poolt pakkumisi sarnaste või haakuvate teenuste või toodete kohta, mille on teinud meie koostööpartnerid Human OÜ või MTÜ Lilleoru või muud meie poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Võid saada ka turundusteateid otse Human OÜ-lt, mis võib töödelda sinu andmeid meie kaasvastutava töötlejana ning MTÜ-lt Lilleoru, mis on meie volitatud andmetöötleja.

Kuidas saan pakkumistest loobuda?

Sul on õigus igal ajal sihtasutusega ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada. Uudiskirjade ja otseturunduskirjade saamise lõpetamiseks on iga kirja juures link sarnastest kirjadest loobumiseks (unsubscribe). Saad ka loobuda kirjutades sellest aadressil info@pconsciousness.school.

Kui olete pakkumistest loobunud, kuid soovite edaspidi neid siiski saada, on võimalik pakkumiste saatmist taas lubada, liitudes uudiskirja saajatega veebilehe kaudu või kirjutades aadressil info@pconsciousness.school.

Teenuse ja/või toodete osutamisega seonduvalt on sihtasutusel õigus vajadusel sinuga igal ajal kontakti võtta ja saata sulle tagasiside e-kiri, et selgitada teenuse ja/või toote kitsaskohti ning parandamaks teenuse kvaliteeti.

Mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame?

Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks salvestab veebileht selle kasutaja (edaspidi kasutaja) seadmesse väikseid faile – nn küpsiseid.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehe kasutaja külastab teenusepakkuja veebilehte. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, teksti suurus ning muud sarnased eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea kasutaja neid iga kord uuesti sisestama, kui lehele tagasi tuleb või lehekülgi sirvib.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on meie õigustatud huvi tagada veebilehe tehnilised funktsionaalsused ja toimimine vastavalt kasutaja eelistustele ja valikutele.

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikese perioodi jooksul (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid teenuse pakkumiseks ja teenuse kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid kasutame.

Küpsiseid kasutatakse mitmetel põhjustel:

 • sisu ja reklaamide isikupärastamiseks,
 • sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning
 • veebilehtede kasutuse analüüsimiseks.

Võime ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik veebilehe toimimiseks, kuid see tagab parema sirvimiskogemuse. Küpsised võib kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud. Küpsised aitavad meil oma teenuseid ja tooteid paremini ja personaalsemalt pakkuda.

Kuidas saate küpsiste kasutamist kontrollida?

Kasutaja võib küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. www.youronlinechoices.com). Kasutaja võib kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades veebilehe kasutamise.

Teatud veebilehe funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui te loobute küpsistest, ei pruugi need funktsioonid sulle kättesaadavad olla.

Mis on Google Tag Manager ja Google Analytics ning kuidas me neid kasutame?

Võime kasutada Google Tag Manageri, mis aitab meil teha digitaalset turundust ning vastavat andmetöötlust ja muid Google LLC poolt pakutavaid Tag Manageriga integreeritud teenuseid, nagu Google Analytics, mis pakub meile veebianalüütikateenuseid ja Google Adsi jne (tutvu Google privaatsuspõhimõtetega siin: https://policies.google.com/privacy?hl=et).

Google Analytics kasutab küpsiseid, et analüüsida, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab. Küpsiste abil veebisaidi kasutamise kohta kogutud teave edastatakse ja salvestatakse tavaliselt Google’i serveritesse. Veebilehe pakkuja nõudmisel kasutab Google kogutud teavet kasutajate tegevuse analüüsimiseks veebilehel ja veebilehel toimuva kohta aruandmiseks. Nagu eelpool kirjeldatud, saab kasutaja veebilehitseja seadetega keelata küpsiste salvestamise kasutaja arvutis, kuid sel juhul ei saa kasutaja kõiki veebilehe funktsioone kasutada. Kasutaja võib igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

Kas me kasutame sinu andmete töötlemiseks Facebooki tööriistu ja teenuseid?

Meie veebilehel võib olla integreeritud mitmesuguseid Facebooki (Meta Platforms, Inc või Meta Platforms Ireland Limited) pakutavaid tööriistu ja teenuseid. Kui kasutaja külastab veebilehte, luuakse otseühendus kasutaja veebibrauseri ja Facebooki serveri vahel, kasutades selleks Meta Business Tool´i lisandmooduleid või muid tööriistu. Nimetatud Facbook´i tööriista kaudu saab näiteks Facebook teavet selle kohta, et kasutajal on oma IP-aadressilt kasutanud meie veebilehte. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud ja vajutab “Meeldib” või “Jaga” nuppu, saab kasutaja veebilehe sisu linkida Facebooki profiiliga, mille kaudu saab Facebook teavet kasutaja vastava Facebook´i kasutuse kohta. Meie ei saa ise otse Facebook´ilt vastavaid andmeid. Lisateabe saamiseks selle kohta kuidas Facebook sinu andmeid töötleb, külasta Facebooki privaatsuslehte https://www.facebook.com/about/privacy/. Kui kasutaja ei soovi, et kasutaja Facebooki konto kajastaks teenusepakkuja lehe külastust, peab kasutaja Facebookist välja logima.

Mida, kuidas ja mis põhjusel veebileht logidena säilitab?

Server, mis majutab meie veebilehte, võib salvestada päringuid, mida kasutaja serverile teeb (veebiaadress, mida kasutaja avab, kasutaja poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, kasutamise aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel selleks, et tagada veebilehe toimimine ja turvalisus ning selgitada välja turvaintsidente. Kasutame ka Microsoft Power Apps´i teenuseid andmete säilitamiseks (https://privacy.microsoft.com/et-ee/privacystatement).

Kuidas saada täpsemalt tutvuda oma andmetega ja esitada taotlusi andmete suhtes?

Teil on võimalik saada täpsemat infot oma andmete kohta esitades küsimusi e-posti aadressil info@pconsciousness.school või oma e-poe konto vahendusel.

Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, tuleb sellest teatada e-posti aadressil info@pconsciousness.school või muuta need ise ära e-poes.

Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul arvates selle saamisest.

Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Sul on järgmised õigused oma andmetega seoses:

 • Õigus tutvuda oma andmetega.
 • Sul on õigus igal ajal tutvuda enda andmetega, mis on meie kasutuses.
 • Õigus isikuandmeid parandada. Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta kas ise meie e-poes või meie poole pöördudes.
 • Õigus olla unustatud. Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma andmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Andmete täielik kustutamine ei ole võimalik kui kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt lubatud (nt tuleb raamatupidamisseaduse alusel säilitada lepinguid ja arveid 7 aastat). Andmete lõpliku kustutamist ei saa nõuda enne e-poe tellimuse täitmist ja pretensioonide esitamise aja täitumist kuna sellisel juhul tuleb meil andmeid töödelda sinu tellimuse täitmiseks.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Sul on õigus esitada vastuväiteid sind puudutava andmete töötlemise suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel lõpetame võimalusel andmetöötluse.
 • Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata. Sul on võimalus andmete töötlemist piirata, andes sellest meile teada, järgmistel juhtudel: isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud; ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks; vajad andmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni andmetöötluse piirata.
 • Õigus pöörduda meie, Andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole. Sul on alati õigus pöörduda Sihtasutuse poole kui soovid täiendavat teavet oma andmete kasutamise küsimuses ning Andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole, et kaitsta oma õigusi seoses oma andmete töötlemisega.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Me säilitame sinu andmeid üksnes nii kaua kui on vajalik privaatsusteates märgitud andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb (nt tuleb raamatupidamisseaduse alusel säilitada lepinguid ja arveid 7 aastat).

Täpsema info saamiseks andmete säilitustähtaegade kohta, võta palun meie ühendust e-posti aadressil info@pconsciousness.school.

Kuidas me privaatsusteadet muudame?

Kui soovite oma andmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis palun kirjutage meile e-posti aadressil info@pconsciousness.school. Päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.